270/2019 z 24. 4. 2019

Podmínky pro doplňující přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/20 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

 

 

 

Číslo: 270/2019                                                     České Budějovice, dne 24. 4. 2019

 

 

PODMÍNKY PRO DOPLŇUJÍCÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/20 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

 

 

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magister­ských a doktorských studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

1.   Termín podání přihlášky ke studiu: do 31. července 2019
2.   Termín přijímacích zkoušek:

 • řádný                26. – 27. srpna 2019


3.   Administrativní poplatek:          500,–  Kč

 • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:

-     číslo účtu:                           104725778/0300 (ČSOB)

-     konstantní symbol:            0308

-     variabilní symbol:               6020104

-     specifický symbol:              číslo vygenerované systémem v e-přihlášce

 • Poplatek za přihlášku musí být uhrazen nejpozději do posledního dne termínu pro podání přihlášky. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího Bc. oboru se uhrazená částka nevrací.

4.   Forma podání přihlášky:            elektronickou formou

5.   a) Náležitosti požadované pro přijímací řízení k bakalářské a navazující magisterské formě studia:

 • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, ná­zvu studijního oboru a formy studia (prezenční / kombinovaná) – v případě zájmu o více studijních oborů resp. forem studia je třeba vyplnit samostat­nou přihlášku pro každý obor resp. formu studia;
 • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol);
 • pro bakalářské obory úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají vysvědčení k dispozici, je dodají osobně nebo poštou na studijní oddělení TF JU; ostatní uchazeči je doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech pak nejpozději v den zápisu do studia);
 • pro navazující magisterské obory úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení bakalář­ského studijního programu (diplomu), a to:

-    pro obor Filozofie doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu humanitního zaměření;

-    pro obor Pedagogika volného času doklad (diplom) o ukončení bakalář­ského studia v programu Vychovatelství, Pedagogika, Specializace v pedago­gice nebo jejich ekviva­lentu (za ekvivalentní se považuje obor, jehož významnou součástí bylo studium pedagogiky a psychologie);

-    pro obor Teologie doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii;

-    pro obor Teologie služby doklad (diplom) o ukončení bakalářského nebo magister­ského studijního programu zaměřeného na teologii nebo při­pravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.);

-    pro obor Učitelství náboženství a etiky doklad (diplom) o ukončení baka­lářského studia v oborech Teologie, Náboženská výchova a etika, Pasto­rační asistence nebo jejich ekvivalentu.

Uchazeči, kteří mají doklad o ukončení bakalář­ského studijního programu k dispozici, jej dodají osobně nebo poštou na studijní oddělení TF JU; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech pak nejpozději v den zápisu do studia.

Vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru jako splnění jed­né z podmí­nek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magister­skému studijnímu oboru (viz výše) posuzuje garant oboru (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant oboru může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělá­vání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském oboru nespl­ňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, případně doplněného o kurz celoživotního vzdělávání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti oborů do 9. 8. 2019.

Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant oboru žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magister­ského oboru ve smyslu Opatření děkana č. 259/2017, čl. 6.

 • pro navazující magisterské obory vlastní bakalářská práce, kterou uchazeč předloží u ústního pohovoru; uchazeči budou předkládat a prezentovat i baka­lářskou práci nedokončenou, v takové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází; kdo takto neučiní, bude z přijímacího řízení vyřazen; v případě, že sou­částí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalář­ské práce, stu­dent své akademické schopnosti a odbornou orientaci do­loží náhradním způ­sobem (ročníková práce, významná seminární práce, portfolio apod.);
 • Uchazečům o studium v navazujících magisterských oborech, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v za­hraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní vý­sledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizo­váno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahra­ničí (viz odst. 7), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.

b) Náležitosti požadované pro přijímací řízení k doktorské formě studia:

 • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, názvu studijního oboru a formy studia; v případě zájmu o prezenční i kombinovanou formu studia je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každou formu studia;
 • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol);
 • úředně ověřená kopie magisterského diplomu, a to:

-    pro obor Teologie z oboru Teologie, Pastorační asistence, Učitelství náboženství a etiky, příbuzných humanitních oborů nebo licenciátního diplomu z oboru Teologie;

-    pro obor Filozofie z oboru Filozofie nebo příbuzných humanitních oborů;

-    pro obor Charitativní práce ze studijního oboru Sociální práce nebo příbuzných studijních oborů.

 • dále uchazeči zašlou do 15. srpna na děkanát TF JU písemný návrh projektu disertační práce a seznam dosavadní publikační a vzdělávací čin­nosti v oboru.


6.   Maximální počet přijímaných studentů:

Studijní program / studijní obor                                        max. počet přijímaných[1]

Prezenční bakalářské jednooborové studium:

Filozofie / Filozofie a religionistika                                                                            20

Sociální práce / Sociální a charitativní práce                                                            40

Teologie / Teologie                                                                                                      20

Vychovatelství / Pedagogika volného času                                                               40

Kombinované bakalářské studium:

Vychovatelství / Pedagogika volného času                                                               40

Sociální práce / Sociální a charitativní práce                                                            40

Teologie / Teologie                                                                                                      20

Prezenční navazující magisterské studium:

Filozofie / Filozofie                                                                                                      15

Teologie / Teologie služby                                                                                          15

Teologie / Teologie                                                                                                      15

Vychovatelství / Pedagogika volného času                                                               15

Učitelství pro střední školy / Učitelství náboženství a etiky                                    15

Kombinované navazující magisterské studium:

Teologie / Teologie služby                                                                                          15

Teologie / Teologie                                                                                                      15

Učitelství pro střední školy / Učitelství náboženství a etiky                                    15

Prezenční doktorské studium:

Teologie / Teologie                                                                                                        6

Filozofie / Filozofie                                                                                                        6

Humanitní studia / Charitativní práce                                                                         6

Theologie / Theologie (studium v německém jazyce)                                                6

Theology / Theology (studium v anglickém jazyce)                                                   6

Philosophy / Philosophy (studium v anglickém jazyce)                                             6

Kombinované doktorské studium:

Teologie / Teologie                                                                                                        6

Filozofie / Filozofie                                                                                                        6

Theologie / Theologie (studium v německém jazyce)                                                6

Theology / Theology (studium v anglickém jazyce)                                                   6

Philosophy / Philosophy (studium v anglickém jazyce)                                             6

7.   Způsob posuzování přijímací zkoušky:

a)       pro bakalářské studijní obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Sociální a charitativní práce, Teologie (jednooborové i dvouoborové studium)

ústní pohovor                                                                                            max. 40 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 15.

b)      pro bakalářský studijní obor Pedagogika volného času

písemný test                                                                                           max. 100 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 20.

c)       pro navazující magisterské studijní obory: Filozofie, Teologie, Teologie služby, Učitelství náboženství a etiky

ústní pohovor                                                                                           max. 40 bodů

případná bonifikace za studium v zahraničí (dle odst. 6a)                  max. 20 bodů

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotli­vých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů v ústním pohovoru.

d)      pro navazující magisterský studijní obor: Pedagogika volného času

1. kolo přijímacího řízení:

písemný test (rozbor oborového cizojazyčného textu: volba AJ/NJ/ŠJ) max. 60 bodů

2. kolo přijímacího řízení:

Minimální počet bodů získaných v písemném testu potřebný pro postup do 2. kola přijímacího řízení je 20 bodů. Do druhého kola přijímacího řízení postupuje 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole, kteří současně splnili uvedenou podmínku.

ústní pohovor                                                                                           max. 40 bodů

případná bonifikace za studium v zahraničí (dle odst. 6a)                  max. 20 bodů

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v obou kolech přijímacího řízení případně doplněného o bonifikaci za studium v zahraničí. Minimální počet bodů pro přijetí je 35, z toho minimálně 15 bodů v ústním poho­voru a 20 bodů v písemném testu.

e)       pro doktorské studijní obory: Filozofie, Teologie, Charitativní práce (vč. oborů vyučovaných v angličtině nebo v němčině)

test jazykový (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina / italština / španělština / francouzština / ruština; uchazeč si volí jazyk odlišný od jazyka mateřského)

                                                                                                                    max. 20 bodů

ústní pohovor:

 • nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací
  činnosti v oboru                                                                                   max. 30 bodů
 • nad písemným návrhem projektu k disertaci                                   max. 50 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu.

8.   Přijetí bez přijímacích zkoušek

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati rovněž uchazeči, kteří úspěšně ab­solvovali studium na VOŠ, se kterou za tímto účelem a pro obor, na který se uchazeč hlásí, TF JU uzavřela smlouvu, a kteří současně splňují všechny podmínky specifikované v příslušné smlouvě (zejm. dosažení požadovaného studijního průměru).

9.   Vyrozumění o přijetí

Studijní oddělení TF JU a děkanát TF JU (u výsledků přijímacího řízení k doktor­skému studiu) zajistí, aby do 4. 9. 2019 bylo odesláno všem uchazečům o stu­dium vyrozu­mění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU a děkanát TF JU (u výsledků přijímacího řízení k doktor­skému studiu) umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin na­hlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. 9. 2019. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU www.tf.jcu.cz.

10.   Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkou­mání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.11.   Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/), e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

 

České Budějovice dne 24. 4. 2019

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

děkan TF JU

 

 

Schváleno Akademickým senátem TF JU ke dni 23. 4. 2019

 

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu TF JU

 [1] Počet přijímaných je shodný s počtem uvedeným pro první, červnový termín přijímacího řízení. Jedná se o celkový počet přijatých studentů v obou kolech, prvním i doplňujícím, současně.

MENU