Teologie služby

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0221A100014

Popis programu

Dvouletý navazující magisterský studijní obor Teologie služby předpokládá bakalářské studium v některém z oborů Pastorační asistence, Sociální a charitativní práce, Pedagogika volného času, případně v příbuzných bakalářských oborech. Cílem oboru je navázat na bakalářské studium a na individuální rovině prohloubit motivační reflexi pracovníků, pro něž je křesťanství zásadním motivačním a inspiračním prvkem jejich práce, a na obecné rovině pomoci těmto pracovníkům k lepšímu promýšlení křesťanského pohledu na člověka a svět, na němž je historicky i tématicky západní přístup k péči o bližního a k výchově do značné míry postaven.
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouško a obhajobou diplomové práce.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • teologicky reflektovat své zkušenosti se službou ve společnosti,
 • lépe rozumět křesťanské motivaci ve své práci,
 • orientovat se v teologických souvislostech povolání zaměřených na službu lidem,
 • dovednosti nezbytné pro tvůrčí a badatelskou práci.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v pomáhajících profesích,
 • pastorační pracovník,
 • pracovník ve veřejných službách, správě a ve státní službě.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března daného roku
V případě zájmu o více studijních programů, resp. forem studia, je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program resp. formu studia.

Poplatek: 500 Kč (úhrada bankovním převodem, číslo účtu: 104725778/0300, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 6020104, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce; správně vyplněný specifický symbol a variabilní symbol jsou nutné, aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce). Poplatek za přihlášku musí být uhrazen do 31. března. V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • dodání úředně ověřené kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského (nebo vyššího) studijního programu zaměřeného na teologii nebo připravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.). Informace nutné k posouzení vhodnosti předchozího studia musí být dodány nejpozději 10. dubna příslušného roku, ostatní uchazeči nejpozději v den zápisu do studia.
 • Ústní pohovor - Minimální počet bodů pro přijetí je 15 z celkového počtu 40 bodů.
 • Termín ústního pohovoru - 8. 6. 2023.
 • Ověření znalosti českého jazyka: v případě uchazeče se státním občanstvím České či Slovenské republiky se dostatečná znalost jazyka předpokládá; ověření dostatečné znalosti českého jazyka v případech ostatních státních příslušníků proběhne písemnou formou nebo formou rozhovoru s uchazečem.

Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce Zohlednění specif. potřeb. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra: http://centrumssp.jcu.cz, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
Studijní oddělení TF JU zajistí, aby do 10. července daného roku bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.
Studijní oddělení TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. září příslušného roku. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat
online.

Něco navíc

 • ekumenicky otevřená teologie
 • studium otevřené křesťanům bez rozdílu vyznání a lidem se zájmem o křesťanství
 • teologie s důrazem na praktický křesťanský život
 • navazující doktorské studium

Kontakt

prof. doc. Jaroslav Vokoun Th.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice Tel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kněžská 8, 370 01 České BudějoviceTel. 387 773 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1