Projekty

aa
Základní informacePracovníciSpolupracující organizace
Témata Projekty Odkazy

                      

GAUK, č. 522,: „Evropské filozofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích“ (2004-2006). Hlavní řešitel: Stanislav Sousedík.


GAAV, č. KJB 900090701: „Jsoucno a pojem: Raně buy the best for man. novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezovy metafyziky na racionalistické myslitele do Kanta“ (2006-2008). Hlavní řešitel: Daniel Heider.

 

GAČR, č. 406/07/0660: „Tradice a perspektivy české tomistické psychologie“ (2007-2009). Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Milan Nakonečný (z pracovníků Výzkumné Skupiny řešitelského týmu je řešitelem Tomáš Machula).

 

GAAV, č. IAA 98280801: „Metafyzika v současné analytické filozofii a její spojení s raně novověkou aristotelskou metafyzikou“ (2008-2010). Hlavní řešitel: Prokop Sousedík (výraznou část řešitelského týmu představují pracovníci Výzkumné skupiny).

 

GAČR, P401/10/0080 - Univerzálie v raně novověké univerzitní filosofii (doba řešení: 2010-2013). Tématem projektu je logický, metafyzický a epistemologický aspekt problematiky obecných pojmů (univerzálií). Řešení projektu se zaměřuje na prezentaci a komparaci tří vrcholných představitelů tří významných teologicko-filosofických škol raně novověké scholastiky konce 16. a první poloviny 17. století. Těmi jsou František Suárez za jezuity, Jan od sv. Tomáše za tomisty (dominikány) a Bartoloměj Mastrius za scotisty (františkány). Hlavní řešitel: Daniel Heider

 

GAČR, P401/11/P020 - Spory o irrealitu v poststředověké filosofiii, (doba řešení: 2011-2013). Projekt se týká výzkumu historických i současných kontroverzí kolem reality a nereality, které jsou jedním z ústředních problémů filozofie. Diskuse o problému realita/nerealita pod termíny jako jsou ‘jsoucna’, ‘možná jsoucna’ a ‘pomyslná jsoucna’ (entia rationis), dosáhla svého vrcholu v poststředověké scholastické filozofii a té bude věnována podstatná část projektu. Výzkum bude v menší míře sledovat i východiska, vlivy a paralely poststředověké diskuse ve starověku, středověku, novověké a současné filozofii. Projekt je motivován především historicky, výstupem by měla být série odborných článků k základním scholastickým teoriím nereality v průběhu historie. Hlavní řešitel: Daniel Novotný 


GAČR, P401/12/1704 - Tomášova etika ctností a její novověcí následovníci (doba řešení: 2012-2015). Projekt navazuje na v roce 2010 ukončený grang GA AV ČR "Filosofie a teologie Tomáše Akvinského", v jehož rámci bylo vydáno (včetně publikací v tisku) 7 knih s komentovanými překlady Tomášových děl a velké množství odborných studií. Projekt se zaměřuje na oblast etiky ctností a soustřeďuje se především na soubor Quaestiones disputatae de virtutibus a komentář k Aristotelově Etice Nikomachově. Cílem je zmapovat část Tomášovy etiky, která - na rozdíl od jiných oblastí jeho filosofie - bývá poněkud v potadí zájmu mnoha českých i zahraničních autorů. Dále si chce všimnout Tomášových pokračovatelů v novověké univerzitní filosofii. Hlavní řešitel: Tomáš Machula

 

 

 

 

 

 

MENU