Základní informace

Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky je sdružením pedagogů Teologické fakulty JU a pracovníků Filosofického ústavu AV ČR, kteří se od konce 90. let minulého století systematicky věnují bádání v oblasti tzv. post-středověké scholastiky. Označení „post-středověká scholastika“ vymezuje široce koncipovanou  scholastickou filosofii a teologii, která má svůj počátek v renesanční scholastice (obvykle se datuje od konce 15. století) a pokračuje přes raně novověkou univerzitní filosofii a teologii 17. a 18. století, „filosofii barokní“, a tzv. „třetí scholastiku“ 19. a 20. století až po současnost, v níž scholastická filosofie prožívá renesanci především v oblasti analytické a personalistické filosofie (tzv. „analytický tomismus“ a „personalistický tomismus“).

Základní informacePracovníciSpolupracující organizace
Témata Projekty Odkazy

 

Výzkumná skupina vznikla přijetím „Dohody o vědecké spolupráci“ (dále jen „Dohoda“), kterou ke dni 1. 6. 2008 za Filosofický ústav AV ČR (dále jen FLÚ) podepsal ředitel PhDr. Pavel Baran CSc. a za Teologickou fakultu Jihočeské univerzity tehdejší děkan doc. Jiří Kašný, Th.D. Podepsáním „dohody“ byla formálním způsobem stvrzena dlouhodobější spolupráce několika pracovníků z Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie FLÚ a některých pedagogů Katedry Filosofie a religionistiky a Katedry systematické a ekumenické teologie TF. Jde o spolupráci, která se na poli bádání v oblasti teologicky orientované scholastické filozofie ukázala a ukazuje jako velice prospěšná. Osobou odpovědnou za tuto spolupráci ze strany FLÚ byl jmenován vedoucí Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie Petr Dvořák. Vedoucím skupiny je pracovník TF i FLÚ Daniel Heider.


Činnost Výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky se zaměřuje na pět následujících bodů:

A) systematizace a koordinace badatelských témat v oblasti post-středověké scholastiky a rozdělení úkolů

B) navázání stálých kontaktů v dané badatelské oblasti na mezinárodní úrovni

C) společné grantové projekty 

D) společné publikační aktivity

E) úsilí o získání výzkumného záměru či jeho „ekvivalentu“


   doc. Mgr. Daniel  Heider, Ph.D. (vedoucí)
   Katedra filosofie a religionistiky
   Teologická fakulta Jihočeské univerzity
   Kněžská 8
   370 01 České Budějovice
   Česká Republika
   

    E-mail:  Daniel.Heider[at]seznam.cz

 

 

MENU