Studium teologie a příbuzných oborů

Pojďte studovat teologii do Českých Budějovic!

Naše fakulta byla v celorepublikovém studentském hlasování zvolena "Fakultou roku 2012/2013" v oboru Teologie (vysílání o TF JU v Křesťanském magazínu ČT z 30. 6. 2013 najdete zde).  V roce 2013/2014 naše fakulta titul obhájila. V roce 2014/2015 skončila na pátém místě mezi všemi vysokými školami.

Na naší fakultě můžete studovat teologii katolicky zaměřenou a přitom ekumenicky otevřenou, vědecky fundovanou a zároveň orientovanou na praktický křesťanský život. Studium je otevřené širokému spektru křesťanů bez rozdílu vyznání a lidem se zájmem o křesťanství. Teologie na jihu Čech vyrůstá v intenzivní komunikaci s dalšími vědními obory. Hlavními pilíři výuky jsou biblické vědy, systematická a praktická teologie, filosofie, etika, náboženská výchova a další disciplíny podle zaměření, které je možné si v rámci studia zvolit.  Teologická studia mají v jižních Čechách již více než dvousetletou tradici. Teologická fakulta jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na tuto tradici navazuje a úspěšně ji rozvíjí na krajské, státní i mezinárodní úrovni. Budova Teologické fakulty se nachází přímo v centru krajského města. Fakulta disponuje rozsáhlou knihovnou. Umožňuje studium i praxi v zahraničí díky rozsáhlým zahraničním kontaktům v Evropě i jinde ve světě.

Studium je možné v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě. Je určeno lidem všech věkových skupin, tj. nejen čerstvým absolventům středních škol, ale i lidem zralejším, kteří si potřebují doplnit svoji profesní kvalifikaci nebo si studiem teologických oborů chtějí prohloubit duchovní život.

Teologická fakulta v Českých Budějovicích nabízí všechny stupně studia teologie: bakalářské, magisterské i doktorské

  • Teologie – tříleté bakalářské studium; studium můžete absolvovat jednooborově nebo ve dvouoborové kombinaci se studiem Bohemistiky, Historie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity nebo také v kombinaci s oborem Filozofie na Teologické fakultě;
  • Teologie – dvouleté navazující magisterské studium;
  • Teologie – čtyřleté doktorské studium;
  • Teologie služby – dvouleté navazující magisterské studium (určené především pro ty zájemce o studium, kteří pracují v pomáhajících profesích – např. sociální oblasti, zdravotnictví, výchova) a chtějí reflektovaně a systematicky zohledňovat ve své práci křesťanskou motivaci a na tomto základě prohlubovat a zkvalitňovat profesní stránku svého povolání);
  • Učitelství náboženství a etiky - dvouleté navazující magisterské studium oborem příbuzným teologii i pedagogice. Absolvent získá aprobaci pro výuku na středních školách.


Uplatnění absolventů
Teologie vystudovaná na jihu Čech je teologií pro život. Její absolventi nacházejí široké profesní uplatnění v církvích a sborech, institucích společenského života a státní správě.
Absolvování oboru Teologie je v katolické církvi předpokladem pro přijetí jáhenské a kněžské služby a uplatnění v rámci laické pastorace. Ve společenské oblasti nacházejí absolventi uplatnění jako odborníci v programech církevně náboženské tématiky, např. ve sdělovacích prostředcích, v nakladatelstvích, ve školství jako učitel náboženství a etiky (pro pověření k výuce ze strany katolické církve je nutné udělení kanonické mise).

Absolvent oboru Teologie služby získává uplatnění jako Pracovník v oblasti pastorace, výchovy nebo v sociální oblasti schopný reflektovaně a systematicky zohledňovat ve své práci křesťanskou motivaci a na tomto základě prohlubovat a zkvalitňovat profesní stránku svého povolání. Vychází z toho, že práce s lidmi je do značné míry spojena s náboženskými a světonázorovými motivy. Jeho teologická kompetence přitom nezůstává u povrchního chápání křesťanské povinnosti pomáhat bližnímu, ale je zakořeněna v biblických základech a systematicky teologicky rozvinuta a promyšlena. Má předpoklady pro tvůrčí a badatelskou práci s interdisciplinárním přesahem (především v komunikaci mezi teologií a pomáhajícími profesemi).

Absolvent doktorského studijního programu Teologie získává kompetence pro samostatnou činnost v oblasti badatelské, publikační a akademické.

Zajímá vás, jaké předměty můžete v rámci jednotlivých oborů studovat?

Zajímá vás, jak vypadají přijímací zkoušky?

Máte-li zájem o další informace, obracejte se na studijní oddělení nebo na garanty oborů: