Studium pedagogiky volného času

Obor Pedagogika volného času v programu Vychovatelství je na TF JU realizován tak, aby naplnil požadavky zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 16 a 17. Vzhledem k tomu, že pro výkon povolání vychovatele, resp. pedagoga volného času, postačuje odborná kvalifikace na úrovni bakalářského studia, navazující magisterské studium nemá charakter profesní, ale prohlubující. Zatímco bakalářský studijní obor kvalifikuje studenty k přímé pedagogické činnosti, navazující magisterské studium rozvíjí koncepční myšlení a schopnost reflexe cílů a hodnot výchovy, otvírá možnost hlubšího pochopení významu volného času v životě současného člověka, a to především z hlediska sociologie, filosofie a teologie. Studium bakalářské je tedy orientováno na profesní přípravu, navazující magisterské studium je orientováno akademicky.
 

Jaké je uplatnění absolventa oboru Pedagogika volného času?

  • Absolvent bakalářského studia je kvalifikovaný pro výkon profese vychovatele, pedagoga volného času, resp. animátora volnočasových aktivit, instruktora zájmového vzdělávání apod. Uplatňuje se ve školních (školní družina, klub apod.) a mimoškolních zařízeních pro volný čas (centra volného času, domy dětí a mládeže, domovy mládeže, občanská sdružení, církevní organizace apod.), případně jako pedagog volného času v institucích poskytujících sociální služby (domovy pro seniory, nízkoprahová zařízení apod.). 
  • Absolvent navazujícího magisterského studia je navíc kompetentní vykonávat funkce koncepčního pracovníka v oblasti práce s dětmi, mládeží a dalšími cílovými skupinami (osvětová činnost, zájmové vzdělávání dospělých, aktivizační programy pro seniory apod.) na lokální i regionální úrovni (příslušné odbory státní správy a samosprávy, správní rady neziskových organizací apod.).


Co se naučím?

Z hlediska Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání spadá studijní program Vychovatelství a obor Pedagogika volného času do oblasti tzv. neučitelské pedagogiky. Je to obor, který má poslání teoreticko-metodologické, empiricko-výzkumné a praktické. V tomto ohledu je součástí studia Pedagogiky volného času: příprava teoretického charakteru, zejm. v oblasti pedagogiky a psychologie, dále také v oborech neodlučně spjatých s posláním Teologické fakulty, tj. s východisky filosofické a teologické antropologie a etiky, z nichž vyrůstá hodnotový rámec rozvoje osobnosti budoucích pedagogů; příprava metodicko-výzkumná ústící v povinné zpracování bakalářské práce; příprava metodicko-praktická propojující teoretický základ s předměty metodických specializací (estetická výchova, zážitková osobnostní výchova, Filozofie pro děti a reflexe náboženských hodnot ve výchově) a předměty „profesní orientace“ podle zájmu a dalšího směřování studenta.

  •  Absolvent bakalářského studia získá vědomosti a dovednosti umožňující podílet se na plánování a realizaci zájmových činností s různě diverzifikovanou skupinou dětí a mládeže (případně dospělých, resp. seniorů – dle vlastní volby prohlubujících specializací), schopnost reflektovat hodnotová východiska pedagogického jednání. Je rovněž schopen realizovat jednoduché výzkumné sondy, které mu poskytují zpětnou vazbu o pedagogické praxi (např. akční a evaluační výzkum apod.).
  • Absolvent navazujícího magisterského studia dokáže propojit teoretickou znalost s praktickou aplikací pedagogických a etických principů a dokáže poskytnout metodické vedení dalším pedagogickým pracovníkům. Dokáže také navrhovat komplexní výchovně-vzdělávací programy, které budou odpovídat na změny v životním stylu současného člověka a zvýšený význam volného času. Studium na teologické fakultě klade velký důraz také na vnímavost ke spirituální dimenzi osobnosti člověka. Badatelská orientace oboru pak vede studenty k tomu, aby vedle reflexe humanitně orientované (filosofie, teologie) rozuměli také nálezům sociálněvědního výzkumu, dokázali je náležitě interpretovat a případně také sami dokázali navrhnout a realizovat výzkum orientovaný na reflexi a zlepšování vlastní pedagogické práce nebo práce organizace, ve které pracují.

 

Proč studovat pedagogiku volného času právě na Teologické fakultě?

Studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity umožňuje studentům vnímat proces výchovy jako integrální proces, tedy jako rozvoj jedince nejen po stránce fyzické a sociální, ale také po stránce etické a spirituální. Studenti se v rámci studia seznamují s tím, jak vnímá člověka židovsko-křesťanská tradice. Současně se učí být vnímaví k náboženské dimenzi člověka, jejíž zušlechtění (uvědomění si a kultivace) je jednou z často opomíjených povinností vychovatele. Vychovatel, který tuto dimenzi ignoruje, může nevědomky nahrávat rozvoji scestné náboženské orientace (fanatismus, sekty).
 

Jak je možné tento obor studovat?

Studium pedagogiky volného času je možné v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě, případně také jako dlouhodobý studijní program celoživotního vzdělávání (tzv. „nultý ročník“). 
 

Kdo se může ucházet o studium v navazujícím magisterském studiu?

Uchazeč o navazující magisterské studium musí doložit řádné ukončení bakalářského studia v programu Vychovatelství, Pedagogika, Specializace v pedagogice nebo nebo jejich ekvivalentu. Za ekvivalentní se považuje obor, jehož významnou součástí bylo studium pedagogiky a psychologie, tj. studium, jehož součástí je státní či souborná zkouška z pedagogiky a psychologie nebo získání certifikátu, který je rovnocenný takové zkoušce. Ve výjimečných případech lze připustit k přijímací zkoušce také zájemce, kteří doloží dílčí zkoušky či zápočty z bloku pedagogických a psychologických předmětů, i když z nich nedělali státní či soubornou zkoušku.

 

Zajímavá možnost: pedagogika volného času v programech celoživotního vzdělávání!

Pedagogiku volného času můžete na TF JU studovat také v rámci dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání, tzv. "nultých ročníků". Jedná se o dvousemestrální kurzy Úvod do pedagogiky volného času a Úvod do navazujícího magisterského studia pedagogiky volného času, přičemž účastníkům těchto kurzů, kteří si následně podají přihlášku k řádnému bakalářskému nebo navazujícímu magisterskému studiu, budou prominuty přijímací zkoušky a poplatek za přijí­mací řízení, pokud v prvním semestru studia programu celoživotního vzdělá­vání (tj. do 31.3.) získají minimálně 20 kreditů s váženým studijním průmě­rem do 2,0.


Jak se připravit na přijímací zkoušky pro bakalářské nebo navazující magisterské studium?

  • Podívejte se na studijní plán oboru - už víte, jaké předměty budete studovat v bakalářském nebo navazujícím magisterském programu? Shoduje se profil oboru s vaší představou? 
  • Co vás zaujalo v té či oné knize ze seznamu doporučené literatury?
  • Zajímá vás, jak vypadaly přijímací zkoušky v uplynulém roce? V bakalářském studiu budou letos probíhat obdobně (test studijních předpokladů v podobě testu porozumění oborovému textu). V navazujícím magisterském studiu bude opět přijímací řízení dvoukolové. V prvním kole bude od roku 2015 sloučen test oborový a jazykový do jednoho (bude se jednat o test porozumění cizojazyčnému oborovému testu - výběr z AJ/NJ/ŠJ), ústní pohovor ve druhém kole v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia zůstává zachován.


Máte-li zájem o další informace, obracejte se na studijní oddělení nebo na garanta oboru: