Informace k organizaci a průběhu státních závěrečných zkoušek

 

Následující informace vycházejí z těchto dokumentů (které byste měli znát a řídit se jimi): 

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zejm. § 45, odst. 3, § 46, odst. 3 a § 53;
 • Studijní a zkušební řád JU - zejm. čl. 27;
 • Opatření děkana TF JU č. 259/2017 k organizaci studia a státních rigorózních zkoušek na TF JU, zejm. čl. 16 a 17.

 

Následující text se věnuje jen vybraným problémům, další informace najdete ve výše odkazovaných dokumentech.

 1.  Pokud student v daném akademickém roce splní všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky, tj. získal požadovaný počet kreditů za předměty předepsané studijním plánem svého oboru, by měl státní závěrečnou zkoušku složit v daném akademickém roce, nejpozději pak v následujícím akademickém roce.

 2. V případech zvlášť zřetele (zejména doložené vážné zdravotní důvody dlouhodobého charakteru) může děkan na žádost studenta termín složení státní závěrečné zkoušky prodloužit. Praxe však ukazuje, že odkládání závěrečné zkoušky není dobré, protože připravit se na zkoušku po dlouhodobém odtržení od studia je velmi obtížné, proto by se tak mělo dít opravdu jen velmi výjimečně. Přípravu na zkoušku je pak dobré konzultovat s příslušnými zkoušejícími a vyučujícími.

 3. Pokud student hodlá vykonat státní závěrečnou zkoušku, musí se přihlásit ke všem jejím dílčím částem, a to takto: 

     (i) v období zápisu předmětů na letní semestr je třeba si v IS STAG zapsat všechny příslušné části státní závěrečné zkoušky (vč. obhajoby závěrečné práce) – jako každý jiný povinný předmět dle studijního plánu; tedy i dílčí části státní závěrečné zkoušky by měly být uvedeny na zápisovém listu, který student na začátku letního semestru odevzdává; 
     (ii) dále, podobně jako se student běžně hlásí na termíny zkoušek, prostřednictvím IS STAG se přihlásí na příslušný termín každé dílčí části SZZ, vč. obhajoby závěrečné práce); SZZ se konají na přelomu května a června a dále pak v září; přesný harmono­gram SZZ se tvoří až podle počtu přihlášených studentů (zveřejňuje se nejpozději 14 dní před konáním SZZ), proto jsou termíny v IS STAG vypisovány tak, že se zde uvádí datum fiktivní (pro květnové/červnové SZZ datum 1.4. a pro zářijové SZZ datum 15.6.), přičemž přihlašování probíhá od zveřejnění daného termínu do 31.3. (pro termín květen / červen), resp. do 15.6. (pro termín září). Na termín zkoušky samo­zřejmě není možné se zapsat, pokud opomenete první krok viz výše.

  Pokud opomenete některý (nebo oba) z těchto kroků, komplikujete tím výrazně přípravu harmonogramu SZZ. Dodatečný zápis ke SZZ je možný, ovšem pouze formou písemné žádosti, jejíž vyřízení je zpoplatněno ve formě úhrady za nenárokový administrativní úkon (viz opatření děkana TF JU č. 226/2014) a může dosahovat až k 1.000,- Kč podle počtu dodatečně zapisovaných dílčích částí SZZ.

 4. Běžné odhlašování od dílčích částí SZZ je možné buďto prostřednictvím IS STAG, a to kdykoli do 31.3., resp. do 15.6., obdobně jako u běžných zkoušek, nebo písemně (formou e-mailu adresovaného své studijní referentce), a to nejpozději do 14:00 hod. předcházejícího pracovního dne, tzn. pro odhlášení pondělního termínu musí student zaslat odhlášku nejpozději v pátek. V e-mailu student upřesní, z které dílčí části SZZ se odhlašuje. V těchto případech není nutné dokládat důvody, pouze je třeba pamatovat na pravidlo, do kdy je třeba SZZ vykonat (viz odst. 1 výše), jinak dle SZŘ JU hrozí ukončení studia. Odhlášení od SZZ je v tomto případě bezplatné.

 5. Mimořádné odhlášení se od dílčí části SZZ, tedy odhlášení se později než ve 14:00 hod. předcházejícího pracovního dne, případně nedostavení se ke zkoušce se posuzuje obdobně jako u ostatních zkoušek, tj. student se musí omluvit, případně doložit patřičné důvody, a to nejpozději do pátého dne od příslušného termínu dílčí části SZZ. Nedostaví-li se student ke zkoušce bez řádné omluvy, je klasifikován známkou „nevyhověl(a)”, přičemž o důvodnosti omluvy rozhodne proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, případně děkan TF JU. Také v tomto případě platí omezení lhůtou pro vykonání SZZ dle SZŘ JU (viz odst. 1 výše).

 6. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku, je podle SZŘ JU klasifikován známkou „nevyhověl(a)” (4).

 7. Pokud student ke zkoušce přistoupí (vylosuje si příslušné téma nebo zahájí-li prezentaci své závěrečné práce) prohlašuje tím, že je k vykonání zkoušky zdravotně způsobilý a jeho aktuální kondice mu umožňuje zkoušku řádně vykonat. Pokud student vnímá nějaké akutní zdravotní obtíže, které by mu mohly vykonání zkoušky znemožnit nebo nepřiměřeně ztížit, nesmí ke zkoušce přistoupit a bude postupovat dle odst. 5 výše. Dodatečné žádosti o anulování zkoušky z důvodu zdravotní indispozice nelze vyhovět. Výjimkou může být pouze objektivně prokazatelná a nepředpokládatelná náhlá zdravotní indispozice.

 8. Průběh státních závěrečných zkoušek, včetně aktuálního harmonogramu a pořadí zkouše­ných, se řídí pokyny vedoucího příslušné zkušební komise nebo jím pověřeného zástupce. Z důvodu dodatečného odhlášení studentů se může harmonogram měnit. Aktuální časový harmonogram na následující den je na webu fakulty zveřejňován k 15:00 hod. předchozího pracovního dne. Studenti jsou povinni harmonogram sledovat a dostavit se ke zkoušce včas. Doporučuje se, aby se student ke zkoušce dostavil nejpozději 1,5 hodiny před časem uvedeným v harmonogramu; pokud je v harmonogramu zařazen jako první v pořadí, dostaví se v předstihu 30 minut. Čas zkoušení nebo trvání obhajoby uvedený v harmono­gramu je orientační, konkrétní časový průběh určuje zkušební komise. Komise rovněž studentům sdělí, v kolik hodin přibližně proběhne vyhlášení výsledků.

 9. Poruší-li student závažným způsobem pravidla zkoušky, je klasifikován známkou „nevyho­věl(a)”. Rovněž student, domnívá-li se, že zkouška neprobíhá řádným způsobem, má právo domáhat se u předsedy zkušební komise nebo u jím pověřeného zástupce, který průběh zkoušky řídí, odstranění příslušných překážek či nedostatků, a to neprodleně, aby zkouška mohla řádně pokračovat. Pokud hodlá některý z členů zkušební komise nebo zkoušený student průběh zkoušky a následné hodnocení rozporovat, musí být o věci pořízen patřičný záznam v protokolu o průběhu SZZ, který podepíší všichni zúčastnění členové zkušební komise.

 

MENU