Podmínky přijímacího řízení 2017/18 - DOPLŇUJÍCÍ KOLO

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/18 V BAKALÁŘSKÝCH, NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

(DOPLŇUJÍCÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ)

 

Číslo: 249/2017

Na základě § 48 až 50 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, stanovuji podmínky a pravidla pro přijetí ke studiu ve studijních programech na Teologické fakultě JU (dále TF JU) takto:

Termín podání přihlášky ke studiu:

 • bakalářské a navazující magisterské studium:  do 15.8.2017 v doplňujícím přijímacím řízení


Termín přijímacích zkoušek:

 

 

řádný

 

31. srpna  - 1. září 2017


Administrativní poplatek: 500,– Kč

 • Úhrada poplatku se provádí bankovním převodem:
číslo účtu: 104725778/0300 (ČSOB)
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 6020104
specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce
 • Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den podání přihlášky ke studiu; v případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nevyhovujícího Bc. oboru se uhrazená částka nevrací.

 

Podání přihlášky: elektronickou formou


Náležitosti požadované pro přijímací řízení k bakalářské a navazující magisterské formě studia:

 • vyplněná elektronická přihláška s uvedením názvu studijního programu, ná­zvu studijního oboru a formy studia (prezenční / kombinovaná) – v případě zájmu o více studijních oborů resp. forem studia je třeba vyplnit samostat­nou přihlášku pro každý obor resp. formu studia;

 • úhrada administrativního poplatku provedená bankovním převodem, tak aby byla platba identifikovatelná vzhledem k přihlášce (nesmí chybět správně vy­plněný specifický symbol a variabilní symbol); přihláška se považuje za platnou po spárování úhrady s příslušnou přihláškou;

 • pro bakalářské obory úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří mají vysvědčení k dispozici, je dodají osobně nebo poštou na studijní oddělení TF JU; ostatní uchazeči je doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech pak nejpozději v den zápisu do studia);

 • pro navazující magisterské obory úředně ověřená kopie dokladu o ukončení bakalář­ského studijního programu (diplomu), a to:

  -    pro obor Etika v sociální práci doklad (diplom) o ukončení bakalářského studia v programu Sociální práce nebo v příbuzných bakalářských studij­ních progra­mech, které splňují kritéria Akreditační komise ČR pro posuzo­vání oborů studia sociální práce;[1]

  -    pro obor Filozofie doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu humanitního zaměření;

  -    pro obor Pedagogika volného času doklad (diplom) o ukončení bakalář­ského studia v programu Vychovatelství, Pedagogika, Specializace v pedago­gice nebo jejich ekviva­lentu (za ekvivalentní se považuje obor, jehož významnou součástí bylo studium pedagogiky a psychologie);

  -    pro obor Teologie doklad (diplom) o ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na teologii;

  -    pro obor Teologie služby doklad (diplom) o ukončení bakalářského nebo magister­ského studijního programu zaměřeného na teologii, nebo při­pravujícího na službu ve společnosti (sociální práce, zdravotnictví, armáda a policie, sdělovací prostředky, veřejná správa apod.);

  -    pro obor Učitelství náboženství a etiky doklad (diplom) o ukončení baka­lářského studia v oborech Teologie, Náboženská výchova a etika, Pasto­rační asistence nebo jejich ekvivalentu.

  Uchazeči, kteří mají doklad o ukončení bakalář­ského studijního programu k dispozici, jej dodají osobně nebo poštou na studijní oddělení TF JU; ostatní uchazeči jej doloží v den přijímací zkoušky, ve výjimečných případech pak nejpozději v den zápisu do studia.

  Vhodnost absolvovaného bakalářského studijního oboru jako splnění jed­né z podmí­nek pro zařazení do přijímacího řízení k navazujícímu magister­skému studijnímu oboru (viz výše) posuzuje garant oboru (kontakty pro pří­padné konzultace viz www.tf.jcu.cz, sekce Studium). Garant oboru může uznat uchazečem absolvovaný kurz celoživotního vzdělá­vání jako doplnění studia vybraných disciplín, které jsou určující pro posouzení vhodnosti předchozího bakalářského studia vzhledem k navazujícímu magisterskému studiu.

  V případě, že uchazeč o studium v navazujícím magisterském oboru nespl­ňuje podmínku požadovaného předchozího bakalářského vzdělání, bude vyřazen z přijímacího řízení. O této skutečnosti rozhodnou garanti oborů do 21. 8. 2017.

  Dle charakteru absolvovaného bakalářského programu může garant oboru žádat doplnění předmětů nad rámec studijního plánu navazujícího magister­ského oboru.

 • pro navazující magisterské obory vlastní bakalářská práce, kterou uchazeč předloží u ústního pohovoru; uchazeči budou předkládat a prezentovat i baka­lářskou práci nedokončenou, v takové míře rozpracovanosti, v jaké se zrovna nachází; kdo takto neučiní, bude z přijímacího řízení vyřazen; v případě, že sou­částí absolvovaného bakalářského studia nebylo zpracování bakalář­ské práce, stu­dent své akademické schopnosti a odbornou orientaci do­loží náhradním způ­sobem (ročníková práce, významná seminární práce, portfolio apod.);

 • Uchazečům o studium v navazujících magisterských oborech, kteří nejpozději v den konání přijímací zkoušky doloží úspěšné absolvování vysokoškolského studijního pobytu v za­hraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, studijní vý­sledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium realizo­váno v kreditním systému), může být přiznána bonifikace za studium v zahra­ničí (viz odst. 8), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia a ke studijním výsledkům uchazeče.[1] Viz  https://www.akreditacnikomise.cz/attachments/221_pozadavky_ak_soc_prace.pdf.


Maximální počet přijímaných studentů:

Studijní program studijní obor optimální. počet přijímaných
Prezenční bakalářské jednooborové studium:
Filozofie Filozofie a religionistika 20
Sociální práce Sociální a charitativní práce 40
Teologie Teologie 20
Vychovatelství Pedagogika volného času 40
Prezenční bakalářské dvouoborové studium:
Filozofie/Teologie Filozofie/Teologie 10
Kombinované bakalářské studium:
Sociální práce Sociální a charitativní práce 40
Teologie Teologie 20
Vychovatelství Pedagogika volného času 40
Prezenční navazující magisterské studium:
Filozofie Filozofie 15
Sociální práce Etika v sociální práci 15
Teologie Teologie služby 15
Teologie Teologie 15
Učitelství pro střední školy Učitelství náboženství a etiky 15
Vychovatelství Pedagogika volného času 15
Kombinované navazující magisterské studium:
Sociální práce Etika v sociální práci 15
Teologie Teologie služby 15
Teologie Teologie 15
Učitelství pro střední školy Učitelství náboženství a etiky 15
Vychovatelství Pedagogika volného času 15

Způsob posuzování přijímací zkoušky:

a) pro bakalářské studijní obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie (jednooborové i dvouoborové studium)

ústní pohovor                                                                                            max. 40 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 15.

b) pro bakalářský studijní obor Pedagogika volného času

písemný test                                                                                           max. 100 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 20.

c) pro bakalářský studijní obor Sociální a charitativní práce

ústní pohovor                                                                                           max. 40 bodů

Minimální počet bodů pro přijetí je 15.

d) pro navazující magisterské studijní obory: Etika v sociální práci, Filozofie, Teologie, Teologie služby, Učitelství náboženství a etiky

ústní pohovor                                                                                      max. 40 bodů

případná bonifikace za studium v zahraničí (dle odst. 6a)                  max. 20 bodů

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v jednotli­vých částech přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí je 15 bodů v ústním pohovoru.

e) pro navazující magisterský studijní obor: Pedagogika volného času

1. kolo přijímacího řízení:

písemný test (rozbor oborového cizojazyčného textu: volba anglického, německého, nebo španělského jazyka)                                                                                        max. 60 bodů

2. kolo přijímacího řízení:

Minimální počet bodů získaných v písemném testu potřebný pro postup do 2. kola přijímacího řízení je 20 bodů. Do druhého kola přijímacího řízení postupuje 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů získaných v prvním kole, kteří současně splnili uvedenou podmínku.

ústní pohovor                                                                                       max. 40 bodů

případná bonifikace za studium v zahraničí (dle odst. 6a)                  max. 20 bodů

O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě součtu bodů získaných v obou kolech přijímacího řízení případně doplněného o bonifikaci za studium v zahraničí. Minimální počet bodů pro přijetí je 35, z toho minimálně 15 bodů v ústním poho­voru a 20 bodů v písemném testu.

 

                                                                   

Informace pro dvouoborové studium

Přijetí do dvouoborového studia předpokládá splnění obou oborových částí přijímací zkoušky. Pořadí přijímaných studentů určuje součet bodů z obou oborových částí přijímací zkoušky.


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati rovněž uchazeči, kteří úspěšně ab­solvovali studium na VOŠ, se kterou za tímto účelem a pro obor, na který se uchazeč hlásí, TF JU uzavřela smlouvu,
a kteří současně splňují všechny podmínky specifikované v příslušné smlouvě (zejm. dosažení požadovaného studijního průměru).


Vyrozumění o přijetí:

Studijní oddělení TF JU a děkanát TF JU (u výsledků přijímacího řízení k doktorskému studiu) zajistí, aby do 11. 9. 2017 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce TF JU.

Studijní oddělení TF JU a děkanát TF JU umožní účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, a to do 30. 9. 2017. O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat na webových stránkách TF JU www.tf.jcu.cz.


Žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje TF JU, rozhoduje děkan TF JU. Uchazeč může požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí musí být adresovány děkanovi TF JU.

V případě změny původního rozhodnutí ze strany děkana budou výsledky přezkoumání odeslány uchazeči. V opačném případě bude žádost postoupena rektorovi JU, který uchazeče vyrozumí o svém rozhodnutí.

Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.


Uchazeči se specifickými potřebami

Dle opatření rektora R304/2015 mají uchazeči se specifickými potřebami v rámci přijímacího řízení právo využít podpůrných služeb poskytovaných vysokou školou v rozsahu vymezeném metodikou MŠMT ČR. Podpůrné služby na Jihočeské univer­zitě v Českých Budějovicích zajišťuje Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Pro tento účel se za uchazeče se specifickými potřebami považují osoby:
a)    se zrakovým postižením,
b)    se sluchovým postižením,
c)    s pohybovým postižením,
d)    se specifickými poruchami učení,
e)    s poruchou autistického spektra,
f)     s psychickou poruchou,
g)    s chronickým somatickým onemocněním.

V případě, že uchazeč se specifickými potřebami hodlá využít podpůrných služeb v rámci přijímacího řízení, je povinen v přihlášce na určeném místě uvést informaci o svých specifických potřebách.

MENU