Svatí všedního dne

Svatí všedního dne

2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Poučená veřejnost s hlubším zájmem o dějiny křesťanství.
Výukové cíle Kurz chce poskytnout základní orientaci v životě a díle vybraných postav světců a světic. Pozornost bude věnována i těm „méně populárním“.  Na jejich osudech budou dokumentovány mimo jiné význačné události a proměny náboženského, ale i politického a kulturního života se zaměřením na kontinent Evropy.
Obsah kurzu

Kurz je koncipován do 7 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:

-          Úvodní přednáška na téma: kdo je světec či světice? Jak se stát svatým? Otázka martyrologií, problematika mučednictví, blíženecké lásky, liturgické úcty, úcty k ostatkům svatých apod.

-          Svatí doby raného křesťanství

-          Svatí doby vrcholné a pozdní křesťanské antiky

-          Svatí raného středověku

-          Svatí vrcholného středověku

-          Svatí pozdního středověku

-          Svatí novověku

-          Svatí moderních dějin (do konce 20. století)
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura

Po skončení každé přednášky mají účastnící kurzu možnost okopírovat prezentaci přednášky v PowerPointu. Odborná literatura bude doporučována k prohlubujícímu samostudiu během přednášek. Zde pouze výběr ze základního přehledu literatury k tématu kurzu, která je dostupná v knihovně:

FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1995

BENEDIKT XVI. Velké postavy středověké církve. Přeložil Milan GLASER. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011

FEDOTOV, Georgij Petrovič. Svatí staré Rusi. Přeložil Jitka KOMENDOVÁ, přeložil Michal ŘOUTIL. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. Agora.

KUBÍN, Petr. Sedm přemyslovských kultů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta ve vydavatelství TOGGA, 2011.

SICARI, Antonio Maria. Svatí Karmelu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011.

NĚMEC, Jaroslav. Zázraky ke kanonizaci českých světců. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009.

TARZIA, Antonio a Domenico AGASSO. Svatí na každý den: historie, spiritualita, umění. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.

SCHAUBER, Vera a Michael SCHINDLER. Velká kniha o svatých, aneb, Po kom se jmenujeme. Přeložil Alžběta SIROVÁTKOVÁ. Praha: Doron, 2003

ALTRICHTER, Michal. Rok s jezuitskými svatými. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2002.

LEFÈVRE, Pierre. Osudy odvážných: 48 křesťanských osobností dějin. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002

HALLAM, Elizabeth M. Světci: Kdo jsou a jak vám pomáhají : více než sto padesát svatých od sv.Anežky po sv.Zitu. Přeložil Jindřich VACEK. Praha: Volvox globator, 1996.

VLČEK, Emanuel. Osudy českých patronů. Praha: Zvon, 1995.

FLORENTOVÁ, Helena. Křesťanské nebe: Poznáváme světce v umění a legendách. Praha: Artia, 1994.

Lektorské zabezpečení prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Rozsah kurzu 28 hod rozdělených do 7 bloků po 4 hodinách
Termíny výuky

Pondělky od 9.00 do cca 12.30 hod. ve dnech 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3 12. 2018;

7. 1., 21. 1., 4. 2. 2019 (učebna 204)

Pátky od 9.00 do cca 12.30 hod ve dnech: 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.,2018;

11. 1., 25.1., 8.2. 2019 (učebna 204)
Poplatek 700 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 15 pro každou skupinu
Maximální počet účastníků

120  - každá skupina maximálně 60 lidí

Příjem přihlášek do 10. 10. 2018 - pouze elektronicky – do poznámky uveďte, zda chcete navštěvovat pondělní nebo páteční skupinu.
Odborný garant prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D., weis@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

MENU