Pestrý svět španělsky psané literatury

Pestrý svět španělsky psané literatury

Akademický rok2016/17 (letní semestr)
Cílová skupina Senioři
Výukové cíle

Posluchači získají základní přehled o vybrané skupině španělsky píšících autorů. Hlavním zdrojem práce je četba a rozbor vybraných děl včetně začlenění autora do dobového a literárního kontextu a charakteristika tvorby autorů. Důraz je kladen na české překlady děl. Některá analyzovaná díla vznikla na základě inspirace českými reáliemi. 

Kurz umožňuje společné čtení a poslech, objevování zajímavých i méně známých autorů a děl a diskusi o obsahu a sdělení konkrétních titulů.
Obsah kurzu Výběr spisovatelů a konkrétních děl bude upřesněn na prvním setkání. Do seznamu jsou zařazeni spisovatelé Španělska a některých zemí Latinské Ameriky, autoři různých dob a žánrů, jejichž tvorba byla přeložena do češtiny, např. Cervantes, Lope de Vega, Unamuno, Gómez de la Serna, Ortega y Gasset, Ruiz Zafón, Marías, Falcones, Merino; Borges, Quiroga, Cortázar, García Márquez, Carpentier, Rulfo, Sábato…
Forma a metody výuky Přednáška kombinovaná s praktickou částí. Výklad, společná práce s textem, analýza textu, kritické myšlení, diskuse.
Doporučená literatura Vybraná díla výše uvedených autorů v českém překladu (účastníci budou mít k dispozici kopie textů). Recenze z literárních internetových zdrojů, časopisů a novin.
Lektorské zabezpečení doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., email: hzbudilova@tf.jcu.cz
Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky

čtvrtek 9.00-10.30 hod.

16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4. a 27.4. 2017
Poplatek 400 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 10. 2. 2017
Odborný garant doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., email: hzbudilova@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU