Křesťanské symboly v krajině Novohradských hor

Akademický rok

2017/18 (letní semestr)
Cílová skupina Aktivní senioři, veřejnost (kurz předpokládá určitou fyzickou zdatnost, součástí jsou exkurze, pěší výlety).
Výukové cíle

Přiblížit význam některých křesťanských symbolů (drobné sakrální památky, církevní stavby, křížové cesty, obrazy, sochy, a pod.) se zvláštním zřetelem na jejich umístění v krajině

- zabývat se problematikou vnímání křesťanských symbolů a krajiny v sekularizované společnosti  
- seznámení se specifiky krajiny Novohradských hor, dějinami regionu  i osudy lidí, kteří jej obývali a obývají.

Obsah kurzu Přednášky:

Kapličky, křížky, sochy v krajině (ze zaměřením na okres Písek), Jiří Hladký

Buquoyové a jejich působení na Novohradsku, Mgr. Vladimír Hokr

Připojení části Vitorazska k ČSR v roce 1920, Mörtl Pavel

Lidová řemesla a zvyky v oblasti jihočeského pohraničí (se zaměřením na Novohradské hory),  PhDr. Hana Soukupová

 Duchovní krajina Novohradska ve vývoji slohů,  Doc.PaedDr. Radko Chodura CScExkurze (pěší výlety s odborným výkladem) za kostely, drobnými  sakrálními památkami a jinými symbolickými  prvky v krajině  Novohradských hor.


Z Mandelsteinu do Nových Hradů krajem zaniklých vesnic

Z Benešova nad Čenou přes Velký Jindřichov do Rychnova u Nových Hradů

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.Závěrečné kolokvium
Forma a metody výuky monologická, dialogická - přednášky s navazující diskuzí, exkurze
Doporučená literatura
 • Plicka I. (ed.), Identifikace s místem a krajinou jako základ Evropy regionů, Praha 2005. Praha, 2005. ISBN 80-86512-30-4.
 • MAS Sdružení Růže, o.s., Kapličky, rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, Borovany, 2011.
 • Schama S., Krajina a paměť. Praha, 2007. ISBN 978-80-7203-803-9.
 • Sádlo J., Pokorný P., Hájek P, Dreslerová D., Cílek V. Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha, 2005. ISBN 80-86776-02-6.
 • Samojský P., Krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2011. ISBN 978-80-904909-0-1.
 • Hájek P. (ed.), Krajina zevnitř. Praha, 2002. ISBN 80-902777-8-0.
 • Koželuh M., Nezapomenuté stopy. 2010.
 • Hájek T., Bukačová I.,Příběh drobných památek. 2006. ISBN 80-900903-9-7.
 • Blažek B.,Venkovy, Anamnéza, diagnóza, terapie. Brno, 2004. ISBN 80-86517-90-X.
 • Vnímání krajiny, Sborník z konference krajina jako duchovní dědictví. Praha, 2012. ISBN 978-80-90-4909-2
 • Lavička R., Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice, 2013, 978-80-850334-7-2
 • Paloušová Z., Kamenná boží muka v jižních Čechách a na přilehlé Moravě, České Budějovice, 2009, ISBN: 978-80-85033-17-5
 • Štěch F., (Ne)čitelnost krajiny a hermeneutika mystéria. Širka Z., Panaitescu C.,  Jandejsek P. (eds.), Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici, Praha 2014, s. 31-54. ISBN 978-80-260-7183-9.
 • Cílek V., Posvátná krajina: eseje o místech, silách a dracích. Vyd. 1. Praha 2014. ISBN 978-80-87580-72-1.
 • Sádlo J., Krajina jako interpretovaný text. In: Brůna, V. a Beneš J.,  Archeologie a krajinná ekologie. 1994, s. 47-54. ISBN 978-80-7044-961-5.
 • Novohradské hory a Novohradské podhůří -příroda, historie život, Praha 2006, 80-7340-091-X
 • Vlčková M. (ed.), Duchovní krajina Novohradských hor, Novohradsko, 2017
Lektorské zabezpečení ThLic. Michaela Vlčková, Th.D., Doc.PaedDr. Radko Chodura CSc, Jiří Hladký, Mgr. Vladimír Hokr, Mörtl Pavel, PhDr. Hana Soukupová
Rozsah kurzu

26 hodin

(10 hodin přednášek +14 hodin exkurze + 2 hodiny kolokvium)
Termíny výuky

přednášky: 20. 2., 6. 3., 20. 3., 10. 4., 24. 4. (od 16:00 do 18:00 hodin)

exkurze: 12.5., 9. 6.

závěrečné kolokvium:  19.6.
Poplatek 700 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 20 (maximálni počet účastníků je 40)
Příjem přihlášek do 20. 2. 2018
Odborný garant

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU