Viktimologie pro sociální práci

Viktimologie pro sociální práci

Akademický rok

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Pracovníci sociální sféry, státní správy, samosprávy, studenti TF JČU se zájmem o uvedenou problematiku.
Výukové cíle Seznámit účastníky s aplikovanými oblastmi viktimologie v sociální práci.  
Obsah kurzu * Širší a užší pojetí viktimologie jako vědy o obětech; širší pojetí – oběti přírodních a ekologických katastrof, nehod, apod
* Viktimologie jako součást kriminologie (užší pojetí) – oběť trestného činu
* Sociální práce s oběťmi
* Úloha nestátních neziskových organizací při práci s oběťmi
* Právní normy pro finanční odškodňování obětí   
Forma a metody výuky Přednáška, diskuse, odborná cvičení formou praktických příkladů.
Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 8 hodin
Termíny výuky 25.5.2019 (9:00 - 16:00)
Výuka bude probíhat na učebně č. 112.
Poplatek 650 kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek 21.5.2019
Odborný garant Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., e-mail: jsetek@ef.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o účasti
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU