Sociální sítě jako výzva pro praxi pedagogů a vychovatelů

Sociální sítě jako výzva pro praxi pedagogů a vychovatelů

Akademický rok2016/17 (letní semestr)
Cílová skupina Pedagogové, volnočasoví pedagogové, vychovatelé a vedoucí zájmových činností, rodiče a lidé, kteří sev této oblasti chtějí dále vzdělávat.
Výukové cíle
Poskytnout účastníkům mediální vzdělání se specializací na sociální sítě, které umožní pedagogům a vychovatelům vhodně vést žáky a účastníky zájmových programů k tomu, aby využívali sociální sítě uvědoměle, rozumně, kriticky, s vědomím rizik, k naplnění jejich potřeb a zájmů a s ohledem na úroveň jejich psychického vývoje.
Obsah kurzu

 

Přednášky (nepovinné)

Seznámení se s prostředím internetových sociálních sítí (150 min.) – dílčí cíle:

 • poskytnout základní informace o prostředí sociálních sítí, jejich dělení a základní orientace mezi nimi;
 • seznámit se základními způsoby využití;
 • seznámit účastníky se současným stavem užívání sociálních sítí dětmi a diskuze k této problematice;
 • Jednotlivé sociální sítě, jejich principy fungování a způsoby využití (3 x 90 min.) – cíl:
  • Seznámit se s jednotlivými sociálními sítěmi (např. Facebook, Twitter, Snapchat, Google+, Foursquare, YouTube, Instagram, Pinterest a další);
  • Naučit se ovládat a používat funkce sociálních sítí;
  • Naučit se pozitivně využívat sociální sítě;

  • Základy vývojové psychologie v kontextu prostředí sociálních sítí (90 min.) – cíl:

  • seznámit se s vývojovými potřebami dětí ve věku 6 – 15 let;
  • diskutovat nejčastější způsoby používání sociálních sítí dětmi a reflektovat je s vývojovou psychologií, pochopit potřebu dětí používat sociální sítě;

  • Základní etická dilemata na sociálních sítích (2 x 90 min.) – dílčí cíle:

  • seznámit s právními souvislostmi v oblasti používání sociálních sítí ve výuce;
   • diskutovat aktuální etické otázky ve vztahu k sociálním sítím;
   • rizika, nebezpečí a patologické jevy ohrožující uživatele sociálních sítí;

  Cvičení (povinná) 

 • Praktická cvičení a metody při práci s dětmi (4 x 150 min.) – dílčí cíle:

  • Diskuze nad vhodnými a osvědčenými metodami a aktivitami při práci s dětmi
  • Seznámit se s metodami práce se sociálními sítěmi v porovnání s metodami jiných zemí EU
  • Vyzkoušet si praktická cvičení, vytvářet je

• Závěrečná zkouška (90 min.
Forma a metody výuky přednáška, prezentace, webinář, diskuze,cvičení
Doporučená literatura Účastníci získají výukové materiály k jednotlivým tématům kurzu a seznam doporučené literatury.
Lektorské zabezpečení PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D., Mgr. Martina Dobosiová
Rozsah kurzu 31 hodin
Termíny výuky

Červencový kurz:

10. - 14. 7. 2017

Srpnové kurzy:

7.-11. 8. 2017

14.-18.8. 2017

Vždy od 9.30 do 15.00 v budově TF.

Poplatek

2 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek

do 6. 7. 2017 (červencový kurz)

do 3. 8. 2017 (srpnové kurzy)

Odborný garant PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Zkouška teoretických znalostí a praktických dovedností

Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU