Sociální politika venkova

Akademický rok

2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Cílem kurzu je seznámit účastníky se sociologickými, demografickými, politologickými a ekonomickými aspekty realizované sociální politiky v prostoru venkova. Účastníci v průběhu kurzu zjistí, jak je to s realizací aktuálních problémů sociální politiky v prostoru venkova
Výukové cíle Umožnit účastníkům v souladu s právním řádem České republiky získat potřebné poznatky   pro tvorbu sociálně-politických rozhodnutí v prostoru venkova.  
Obsah kurzu I. Blok – Aktuální otázky rurální sociologie (8 hodin)
Cílem bloku je získat základní znalosti z rurální sociologie (sociologie venkova), jakožto východisko pro tvorbu sociálních programů venkova na základě níže uvedených bodů
1. Sociologie venkova: charakteristika, předmět, metody
2. Zemědělský podnik, kolektivizace, privatizace a jejich vliv na dnešní český venkov
3. Venkovské sociální skupiny, rodina na venkově, věková struktura, postavení žen
4. Sociální a humánní kapitál na venkově. Kreativní třída
5. Kultura a vzdělání na venkově, náboženství, vliv médií
6. Politika, administrativa, správa a řízení na venkově
7. Kvalita života na venkově, využití volného času a venkov
8. Současné urbanizační procesy a venkov, sociální charakteristika malých měst jako středisek venkovských mikroregionů
II. Blok – Aktuální směry sociální politiky venkova
Cílem bloku je poukázat na rozdíly aplikace sociálních programů státní sociální politiky a rurální sociální politiky na základě:
1. Schopnost aplikovat důsledky uvedených trendů do činnosti manažerů v rurálním prostoru
2. Schopnost hodnotit dopady současných společenských procesů na rurální regiony a komunity
3. Schopnost vybrat a organizovat osoby, vhodné pro řešení sociálních otázek na konkrétním venkově
4. Schopnost zasadit zasadit sociální programy do politiky obce
5.  Komunitní plánování a sociální politika obcí  

III. Blok – Podnikání v rurálním prostoru jako sociální program
Cílem bloku je získat znalosti ze vzájemných souvislostí sociálních a ekonomických aspektů  podnikání v rurální dimenzi  na základě problematiky:
1. Podnikání na venkově v kontextu otázek  udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky
2. Podnikání na tržní bázi jako řešení stimulace zaměstnanosti venkova
3. Průniky rurálního podnikání – obsluha venkovské populace, prodej venkovského produktu, dislokace podnikání ve venkovské části
4. Aplikace sociálního zemědělství – kombinace podnikání, zajištění sociální ochrany, podpory, zaměstnanosti znevýhodněných v kontextu s poskytováním sociálních služeb    

Forma a metody výuky

Přednášky + presentace, diskuse, cvičení s převahou aplikace analytických a komparativních metod při řešení sociálně-ekonomických souvislostí

Doporučená literatura Budou předloženy studijní materiály v elektronické podobě.
Lektorské zabezpečení Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 24 hodin
Termíny výuky 27. 1., 3.2., 10.2. 2018
Poplatek 1 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 15. 1. 2018
Odborný garant Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU