Sociální politika v ekonomické dimenzi

Sociální politika v ekonomické dimenzi


Akademický rok2016/17 (letní semestr)
Cílová skupina Cílem kurzu je seznámit účastníky s ekonomickými aspekty realizované sociální politiky. Účastníci v průběhu kurzu zjistí, jak je to s provázaností sociální a hospodářské politiky státu a jaké se využívají základní kvantitativní metody pro jištění reality v provázané ekonomické a sociální sféře. 
Výukové cíle Umožnit účastníkům získat potřebné znalosti z uvedené oblasti také pro výkon požadovaných zkoušek dle zákona o státní službě.
Obsah kurzu

Hospodářská politika pro sociální sféru (8 hodin)

1. Hospodářská politika - vymezení pojmů teorie hospodářské politiky, praktická hospodářská politika, formování cílů hospodářské politiky

2. Vývoj ekonomicko-politických  a sociálních koncepcí hospodářské politiky; intervencionistické (státně-paternalistické) koncepce, tržně-konformní koncepce

 3. Formování ekonomicko-politických zájmů v hospodářské politice, institucionální rámec praktické hospodářské a sociální politiky

4. Stát při stanovení hospodářské a sociální politiky; úloha vlády, parlamentu, centrální banky, zájmových, lobbistických skupin a ostatních institucí při formování hospodářské politiky

5. Legislativní rámec pro vytváření hospodářské a sociální politiky; tvorba zákonů, jejich aplikace v oblasti hospodářské politiky, struktura základních právních norem ovlivňujících hospodářskou politiku, úloha  sociálně-ekonomických informací a interpretace statistických údajů

6. Fiskální politika; struktura veřejných rozpočtů, daňová soustava přerozdělování, rozpočtový deficit, financování rozpočtových deficitů, vliv hospodářské a sociální politiky na rozsah zaměstnanosti, vývoj míry nezaměstnanosti a inflace v národním hospodářství
7. Monetární politika; monetaristické pojetí, keynesiánské pojetí, funkce centrálních bank, finanční trhy a jejich regulace, tvorba měnových kurzů
8. Sociální politika - přerozdělování produktu ve společnosti a problém motivací, principy reforem sociálních systémů

Forma a metody výuky

Přednášky + presentace, diskuse, cvičení s převahou aplikace analytických a komparativních metod při řešení sociálně-ekonomických souvislostí. Zkouška ze sociální politiky odpovídající standardu bakalářského studijního programu na TF JU.

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 8 hodin
Termíny výuky 5. 5. 2017
Poplatek 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 30. 4. 2017
Odborný garant Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU