Kurz genealogie – Dobrodružství rodinné historie - LS

Akademický rok

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o rodinnou historii.
Výukové cíle Prohlubování znalostí a praktických dovedností, které pokročilým účastníkům umožní vytvořit si komplexnější obraz o jejich rodinné historii.
Obsah kurzu Důraz bude kladen na procvičování paleografických dovedností. Kurz je proto vhodný i pro začínající zájemce o rodopis, neboť umožní osvojit si paleografické základy, stěžejní dovednosti pro genealogická bádání. Pro procvičování čtení však budou více vybírány takové dobové písemnosti, které se v genealogii používají méně často, přestože obsahují údaje cenné nejen pro rodopis, ale i pro místopisné nebo demograficky orientované práce. Obsah i forma zápisů bude interpretovány v širších kulturních, hospodářských, sociálních či náboženských souvislostech s přihlédnutím k dobovým i lokálním specifikům Čech, Moravy, Slezska a případně i některých přilehlých území.
Forma a metody výuky Přednášky a praktické procvičování paleografických dovedností a aktivní vyhledávání v matričních knihách.
Doporučená literatura Boleslav LUTONSKÝ, Základy genealogie , Praha 1999.
Boleslav LUTONSKÝ, Lexikon genealog , Praha 2003.
Marie MAREČKOVÁ, Příručka praktické genealogie , Praha 2005.
Rudolf MELICHAR, Sborník k základům genealogie, Praha 1988.
Josef PETERKA, Cesta k rodinným kořenům, Praha 2006.
Kristoslav ŘIČAŘ, Úvod do genealogie , Praha 1995.
Kristoslav ŘIČAŘ Občanská genealogie , Praha 2000.
Henry POHANKA, Sám proti toku času, Praha 2002.
Václav ELZNIC, Glosář pro rodopisce a kronikáře , Praha 1979.
Ignác HORNÍČEK, Kniha o rodopisu. Každý určí sám svůj rod a původ, Vyškov 1939.
Lektorské zabezpečení

PhDr. Pavel Matlas, Ph.D.  https://www.rodokmeny-genos.cz/

vystudoval historii a muzeologii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1999 do roku 2014 působil jako archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni. V letech 2005-2011 byl doktorandem Historického ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Absolvoval studijní pobyty v Německu na Max-Planck Institut für Geschichte v Göttingen a Velké Británii na Faculty of Economics – University of Cambridge; vystoupil na konferencích ve Francii, Norsku, Belgii a Japonsku. Od roku 2011 přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Vedle toho vedl opakovaně výběrové kurzy pro Akademii 3. věku na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. V letech 2014 až 2017 pracoval v a. s. Jindřichohradecké místní dráhy jako marketingový manager a posléze i vedoucí obchodního oddělení.

Zabývá se dějinami venkova v raném novověku. Od sociálních dějin kriminality a problematiky deviantního chování se badatelsky přesouvá k obecným tématům tradiční lidové kultury (např. k neformálním mechanismům sociální kontroly, kolektivní identitě, geografické a sociální mobilitě předmoderního venkova) a proměnnám krajinného rázu. Výsledky svých dosavadních bádání shrnul ve dvou monografiích: „Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?“, která vyšla v ediční řadě Každodenní život nakladatelství Argo v roce 2011, a Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova, které vyšly v roce 2016 v nakladatelství Scriptorium, v ediční řadě Manu propria.

Rozsah kurzu 24 hodin
Termíny výuky

Čtvrtky od 16:30 do 19:00

21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4.2019

Výuka proběhne na učebně č. 112 nebo v počítačové učebně.

Poplatek 1 800 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek 18.2.2019
Odborný garant PhDr. Pavel Matlas, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU