Ekonomika pro sociální práci a nestátní neziskový sektor

Ekonomika pro sociální práci a nestátní neziskový sektor

Akademický rok2016/17 (zimní/letní semestr)
Cílová skupina Určeno pro široký okruh zájemců z řad studentů Teologické fakulty a ostatních součástí JU jako vedlejší specializace pro rozšíření zejména oboru sociální práce o okruh odborného sociálního poradenství v ochraně ekonomických zájmů jedince a jeho domácnosti, veřejnosti se zájmem o uplatnění v ekonomické a manažerské sféře sociální ekonomiky (sociálního podniku, sociálního zemědělství apod.)a  nestátního neziskového sektoru, státní správy a  samosprávy s vazbou na neziskový sektor, pracovníky firem zaměřených na podporu neziskového sektoru apod.. Vzdělávací program je rovněž rekvalifikační příležitostí pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené, ale i seniorům se zájmem pracovat či participovat na chodech sociální ekonomiky a neziskových organizací. Hlavní podmínkou pro přijetí je ukončené minimálně středoškolské vzdělání maturitou.
Výukové cíle Umožnit účastníkům získat potřebné znalosti z uvedené oblasti také pro výkon požadovaných zkoušek dle zákona o státní službě.
Obsah kurzu
 1. Úvodní blok - Cílem bloku je seznámit s účastníky s cílem vzdělávacího programu, jeho strukturou, provázaností bloků očekávanými výstupy (2 hodiny)
 2. Základy aplikované ekonomie - Cílem bloku je poskytnout základní odborné znalosti potřebné pro orientaci v ekonomické problematice. Chápat a analyzovat hospodářské a sociální procesy probíhající ve společnosti na základě osvojení si základních pojmů a ekonomického stylu myšlení. Předmět se zaměřuje na oblast sociálního prostředí, postihuje procesy a vztahy při organizaci sociální práce, nestátních neziskových organizací a subjektů sociální ekonomiky. (20 hodin)
 3. Aplikované právo (ekonomické poradenství v sociální práci, ekonomické rozhodování v sociální ekonomice a neziskových organizacích) - Seznámit účastníky s aktuálními legislativními normami pro odborné sociálně-právní poradenství ohledně ochrany ekonomických zájmu jedince na trhu (práce, spotřebních předmětů, finančním prevence před zadlužením apod.) na straně jedné, praktické ekonomické rozhodování v nestátních neziskových organizacích a subjektů sociální ekonomiky na straně druhé. Výuka je specializována a přizpůsobena aktuálním právním normám zaměřených na ekonomické aspekty  managementu lidských, věcných a finančních zdrojů (podle právních forem neziskových organizací a subjektů sociální ekonomiky) zejména  podle nového občanského zákoníku, legislativy v zaměstnaneckých vztazích  finanční právo, účetní legislativa). Důraz je kladený na nejdůležitější změny v neziskovém právu v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. (16 hod.)
 4. Ekonomika nestátní neziskové organizace - Cílem bloku je osvojit si základní pojmy a ekonomický styl myšlení v nestátních neziskových organizacích. Je podán výklad základních odborných znalostí potřebných i pro i ekonomické rozhodování v neziskové sféře. Důraz je kladen na rozbor základních makroekonomických i mikroekonomických charakteristik neziskové sféry. (8 hod.)
 5. Ekonomika a financování sociálních služeb - Cílem je porozumět ekonomickému mechanismu fungování sociálních služeb na příkladu České republiky. Východiskem je analýza determinantů nákladů na sociální služby podle jejich poskytovatelů.  Následně jsou analyzovány aktuální zdroje financování sociálních služeb v souladu s aktuálně platnou legislativou. (8 hod.)
 6. Nástroje sociální ekonomiky - Cílem bloku je pochopit mechanismus fungování sociální ekonomiky, tedy jejích aplikovaných nástrojů – sociální podnikání (firma, podnik), sociální zemědělství, sociální bankovnictví, sociální obchody a tvorba potravinových bank. Účastník tak získá ucelený přehled o multifunkčnosti sociální ekonomiky, tím získá představy o způsobu realizace některé z forem. Zároveň se pochopí pozice a role sociálního pracovníka v této oblasti – jako tzv. převodové páky mezi podnikatelským záměrem a  cílem sociální inkluze znevýhodněných osob (dlouhodobě nezaměstnaných,   se zdravotním postižením, se závislostmi, propuštěných z výkonu trestu a ostatní sociálně vyloučené) (8 hod.)
  • Finanční zabezpečení zaměstnanců nestátních neziskových organizací - Cílem bloku je seznámit účastníky s aktuálními směry, nástroji a způsoby jejich uplatnění v oblasti zaměstnávání osob a jejich finančního zabezpečení. Očekává se obohacení znalostí pro odborné sociální poradenství ohledně finančního zabezpečení ze zaměstnaneckých vztahů na straně jedné a praktické činnosti realizace agendy přiznání finančních náležitostí zaměstnanců sociální ekonomiky a nestátních neziskových organizací.   Blok je proto  rozdělen do oblastí: Mzdová legislativa a regulace
  • Struktura příjmů ze zaměstnaneckého vztahu
  • Cestovní náhrady
  • Daňové zatížení příjmů
  • Praktická ukázka výpočtu mezd a platů
  • Praktická ukázka výpočtu odměn z dohod o provedení práce a pracovní činnosti
  • Zabezpečení v případě nemoci – způsoby výpočtů (8 hod.)
 7. Financování a účetnictví nestátních neziskových organizací - Cílem bloku je - na základě potřebné faktografie a výběrového průřezu relevantních témat pomoci v osvojení si dovedností strategického myšlení potřebného pro praktickou činnost v získávání finančních prostředků (prostřednictvím sponzoringu, dárcovství, vypisování grantů…) pro nestátní neziskové organizace.  Proto je blok orientován více prakticky, umožňuje testování jednotlivých metod. Účastníci jsou seznamováni se zdroji, o které se mohou nestátní neziskové organizace ucházet, a s principy jejich optimální velikosti.

  Účastníci budou dále seznámeni s aktuálními směry, nástroji a metodami účetnictví nestátních neziskových organizací v oblastech:


 • Postavení a funkce účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
 • Financování účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
 • Specifičnost účetnictví neziskových organizací.
 • Vedlejší činnost neziskových organizací.
 • Evidence dlouhodobého a oběžného majetku neziskových organizací.
 • Účetní doklady neziskových organizací
 • Zachycování nákladů a výnosů neziskových organizací.
 • Tvorba základního jmění neziskových organizací.
 • Fondy neziskových organizací
 • Zdaňování nestátních neziskových organizací
 • Účetní uzávěrka a účetní závěrka neziskových organizací. (20 hod.)
Forma a metody výuky

Přednášky + presentace, diskuse, cvičení formou rozhodování o hospodárnosti, racionalitě a efektivnosti v procesu řízení ekonomiky neziskové organizace.

Doporučená literatura Odborná literatura bude předána garantem předmětu
Lektorské zabezpečení Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 90 hodin
Termíny výuky

Předběžné termíny:

19.11., 17.12. 2016 14.1., 28.1., 4.2., 11.2., 11.3., 6.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6. 2017

9-16 hodin

učebna 112

Poplatek 4 000 Kč (pro studenty JU je možná sleva 50%)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol 6020252104, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 30. 10. 2016
Odborný garant Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Souhrnná zkouška. Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU