Univerzita směřuje k HR AWARD

V roce 2005 byla zveřejněná Evropská charta výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251 / ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání pracovníků. Je určena výzkumným pracovníkům, zaměstnavatelům a finančníkům, kteří pracují ve veřejném a soukromém sektoru.

Dne 3. 1. 2018 byl předložen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020“ vládě, která ho schválila jako svojí prioritu. Zároveň byl vypracován jako součást implementace opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR.

Jihočeská univerzita se v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na období 2016 - 2020 v listopadu 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků. Tím se jako jedna z prvních institucí v České republice chce připojit k více než 400 oceněným univerzitám v Evropě.

Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů. Získání certifikátu HR Award je řešeno v rámci projektu OP VVV „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“.

Hlavním přínosem implementace HRS4R je zabezpečit, aby vztah mezi Jihočeskou univerzitou v pozici zaměstnavatele a jejími zaměstnanci na pozici výzkumných pracovníků přispěl k úspěšné práci při vytváření, přenosu, sdílení a šíření vědomostí a technologického rozvoje a k rozvoji kariéry výzkumných pracovníků.

Více ...

MENU