Seminář Nemocniční kaplanství


 V druhé polovině  září letošního roku se na půdě Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil odborný seminář s názvem Nemocniční kaplanství. Seminář, první tohoto druhu v českobudějovické diecézi, byl pořádán ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice a byl určený pro kněze, jáhny, katechety, pastorační asistenty, ale také pracovníky ve zdravotnictví a vedení nemocnic s cílem přiblížit jim podstatu a poslání nemocničního kaplanství a otevřít veřejnou diskusi o nemocničním kaplanství na jihu Čech.

Vedle hostů z olomoucké arcidiecéze -  dr. Marty Hošťálkové, nemocniční kaplanky ve FN Olomouc a koordinátorky nemocničních kaplanů v arcidiecézi olomoucké, a doc. Damiána Němce OP,  pomocného biskupského delegáta pro pastoraci nemocných v této arcidiecézi, se semináře zúčastnili také představitelé českobudějovické diecéze - pomocný biskup Mons. Pavel Posád a generální vikář Mons. Adolf Pintíř a dále zástupci Teologické fakulty JU. Děkan fakulty doc. Machula v úvodním slovu připomněl, že nemocniční kaplanství jakožto důležitá pastorační služba patří dlouhodobě k předmětu zájmu Teologické fakulty, Mons. Pintíř zmínil důležitost tohoto tématu pro českobudějovického biskupa Mons. Kročila.  

Seminář byl rozdělen do tří tematických bloků zaměřených na povahu a poslání nemocničního kaplanství, nemocniční kaplanství v katolické církvi v ČR a na konkrétní zkušenosti se službou nemocničních kaplanů. Přednášející tak mohli účastníky semináře seznámit s různými aspekty práce nemocničních kaplanů. Po skončení každého bloku následovala diskuse.

V úvodní přednášce se dr. Hošťálková věnovala novodobým dějinám pastorační péče ve zdravotnictví, péči o duchovní a náboženské potřeby ve zdravotnictví v mezinárodním kontextu, dále důležitým dokumentům typu Mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice, vyjasnění a rozlišení pojmů jako pastorační péče, duchovní péče, psycho-spirituální poradenství, kaplanská služba apod. či otázce kdo je to nemocniční kaplan a jaké jsou jeho úkoly.

 Ve druhém bloku seznámil doc. Němec přítomné se smluvním zakotvením klinické pastorační péče, právním zakotvením pastorační péče v evropském kontextu, vnitrostátní legislativou, zmínil rovněž otázku dalšího vzdělávání nemocničních kaplanů či hrazení nákladů služby nemocničních kaplanů.

Třetí blok byl věnován poskytování klinické pastorační péče ve FN Olomouc a konkrétním zkušenostem s kaplanskou službou, o kterých přednášela dr. Hošťálková.

Nejen vysoká návštěvnost semináře, ale rovněž množství dotazů, které účastníci přednášejícím pokládali, svědčí o zájmu veřejnosti o problematiku nemocničního kaplanství i o její aktuálnosti. Teologická fakulta JU se ve spolupráci s českobudějovickým biskupstvím chce této problematice i nadále věnovat a připravuje další podobné akce na toto téma.    
Jana Maryšková, doktorandka TF JU  

MENU