Přijímáme přihlášky do doktorských studijních programů Filozofie, Charitativní práce, Teologie

Pokud uvažujete o podání přihlášky do doktorských studijních programů: Filozofie, Charitativní práce a Teologie, neváhejte. Termín 15. 8. 2018 se blíží.

Doktorské studium Filozofie na Teologické fakultě JU je čtyřleté, ukončeno získáním titulu Ph.D. Program je akreditován v českém a anglickém jazyce. Programová orientace vychází z odborné činnosti pracovníků Katedry filozofie a religionistiky TF JU. Katedra se zaměřuje především na aristotelsky orientovanou filosofii, a to jak systematicky v kontextu současných otázek, tak historicky (především středověký aristotelismus a novověká univerzitní scholastika), v úzkém kontaktu s jinými významnými proudy současné filosofie, na prvním místě s analytickou filosofií, dále fenomenologií, dialogickým personalismem apod.  Studium se uskutečňuje v několika seminárních skupinách (základní seminář je společný všem studentům daného programu, specializační seminář je určen pro malé skupiny podle zaměření dizertační práce a individuální seminář zahrnuje konkrétní práce na dizertační práci. Všechny aktivity v doktorském studiu jsou zaměřeny na vědeckou práci. Při realizaci doktorského studijního programu spolupracuje Teologická fakulta JU s Filozofickou fakultou JU a Filozofickým ústavem Akademie věd ČR.

Doktorský studijní obor Charitativní práce je určen absolventům studia Sociální práce a příbuzných oborů, kteří mají zájem o studium humanitních témat v sociální práci. Studium je čtyřleté, je možné ho absolvovat v prezenční i kombinované formě studia. Studenti si v druhé polovině studia volí ze dvou specializací: Etika v sociální práci nebo Charitativní práce. V první specializaci si studenti prohloubí znalostí z etiky a jejího využití v sociální práci, ve druhé se budou věnovat tématům z oblasti filantropické sociální práce, která je charakteristická silnou hodnotovou motivací pomáhajícího. Dále se bude možné při studiu specializace Charitativní práce zabývat i rolí náboženství a spirituality v sociální práci. Oborovou radu tvoří odborníci z několika českých univerzit a dále z univerzit v rakouském Linci a německém Freiburgu.

Doktorská studium Teologie (Th.D.) se zaměřuje na vědecký výzkum a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Student si vybere jednu z pěti oblastí, ve které se specializuje:  systematické teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a církevní dějiny. Studium je čtyřleté. Probíhá podle individuálního studijního plánu. Studijní plán obsahuje základní doktorský seminář, který absolvují všichni studenti prvního a druhého ročníku společně, individuální doktorský seminář spočívá v přípravě vlastní dizertační práce. Specializační doktorské semináře, jejichž počet a témata, jsou stanoveny akademickou radou pro jednotlivé doktorandy např.  podle jejich předchozích studií, oboru specializace, disertační práce a potřeby konkrétního studenta.

Termín pro podání přihlášky a projektu disertace pro všechny doktorské programy je 15. 8. 2018. Projekt disertace je třeba před podáním přihlášky a projektu konzultovat s budoucím školitelem. Ostatní podmínky jsou upraveny dodatkem k opatření děkana č. 265/2018.

 

 

 

MENU