Co vzkážete své fakultě?

Do prostoru na schodišti byla nainstalována nástěnka, na které máte možnost vyjádřit své prosby,  přání a vzkazy fakultě. Za všechny moc děkujeme!

Vzkazy jsou předávány k řešení osobám, kterých se daná věc týká. Na několik z nich odpovídá proděkan pro studium ThLic. Adam Mackerle, Th.D.

Vzkaz: Možnost jít k SZZ s pozdějším odevzdáním závěrečné práce, moci odevzdávat závěrečnou práci v pozdějším termínu

Termín odevzdání závěrečných prací (obvykle 31. březen), stanovený každý rok Harmonogramem akademického roku dle opatření děkana 225/2014, vychází z toho, že mezi odevzdáním práce a její obhajobou je třeba provést několik věcí:

-          práci přijmout a zaevidovat;

-          rozdělit práce podle témat, rozsahu a počtu jednotlivým oponentům;

-          vedoucí práce a oponenti musejí práce pozorně přečíst a ohodnotit;

-          dle zákona 111/1998 Sb., o Vysokých školách, je třeba každou práci zveřejnit nejméně 5 dní před její obhajobou a zveřejnit i příslušné posudky.

Je to především psaní posudků na práce, kvůli kterému je termín odevzdání práce tak brzký. V akademickém roce 2016/2017 bylo odevzdáno 195 prací. Při počtu přibližně 40 úvazků akademických pracovníků to znamená, že na jeden úvazek připadá 10 posudků (každá práce vyžaduje 2 posudky, jeden vedoucího a jeden oponentský), tj. přečíst a zhodnotit  10 prací a napsat posudky. Přitom tito akademici i dále dělají svou běžnou činnost: vyučují, zkoušejí, píší publikace, jezdí na konference atd. A to nezmiňuji skutečnost, že rozložení prací na akademiky není rovnoměrné, protože je třeba zohledňovat i odborné zaměření prací, a ne každý akademik rozumí tématu každé práce napsané na fakultě. I činnost sekretářek kateder a studijního oddělení spojená s evidencí a zpracováním téměř 200 prací vyžaduje svůj čas. Proto je třeba na celý proces rezervovat alespoň 2 měsíce času.

Termín 31. března zůstává i pro zářijové termíny obhajob, protože mezi obhajobami v červnu a v září jsou sice přes dva měsíce času navíc, ovšem akademičtí pracovníci mají v této době nařízenou dovolenou. Mimo ni do toho vstupují přijímací řízení a státní závěrečné zkoušky v červnu, takže reálně je jen zlomek času navíc.

Důležité je, že studenti znají termín odevzdání svých prací dostatečně dopředu, tj. od samého začátku svého studia, a mohou tomu svou práci uzpůsobit. Je-li promeškání termínu způsobeno závažnými problémy, které nebyly v moci studenta (především vážná nemoc studenta či vedoucího), je vždy možné zažádat o prodloužení termínu odevzdání práce.

 Vzkaz: Možnost jít k SZZ, aniž by student stihl napsat závěrečnou práci (možnost odevzdat později)

Kromě výše zmíněného je v tomto případě ve hře ještě ustanovení Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity (SZŘ JU, čl. 30, odst. 2; vysvětleno v opatření děkana 225/2014, odst. 3), totiž že aby student mohl jít ke SZZ, musí mít splněny požadavky svého studijního plánu, tj. všechny povinné a povinně volitelné předměty a získáno celkově 180 či 120 kreditů. Nenapíše-li student a neodevzdá-li závěrečnou práci, nezíská kredity za seminář k bakalářské práci / diplomový seminář, a nesplní tedy jeden z povinných předmětů a tedy ani svůj studijní plán. V tom případě jej na základě SZŘ JU nelze pustit ke SZZ.

MENU